Všeobecné obchodní podmínky

 1. Prodávající:

 1. Internetový obchod na adrese www.kimchiclub.cz provozuje:

NOPTASTE s.r.o.

IČ: 061 99 160

DIČ: CZ06199160

Se sídlem: Čechova 519/57, 664 51 Šlapanice

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Brně, sp. zn.: C 100665

Zastoupená Kateřinou Kozumplíkovou, jednatelkou

Email: info@kimchicklub.cz

Telefon: +420 777 951 619

Výdej: Lidická 316/28 (areál ICEC), 664 51 Šlapanice

Číslo účtu FIO: 2001921978/2010

IBAN FIO: CZ7920100000002001921978

BIC / SWIFT FIO: FIOBCZPPXXX

 1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako „všeobecné obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o využívání služeb tzv. KimchiClub členství (dále jako „smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která uzavírá smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „kupující“ nebo „objednatel“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího dostupného na: www.kimchiclub.cz (dále jen „internetový obchod“).

 2. Předmětné všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy, případně další smluvní dokumentace, svědčící o uzavření smluvních vztahů mezi stranami, kterými jsou například dodací listy, potvrzení o převzetí zboží, oběma stranami akceptovaná nabídka či potvrzená objednávka atd.

 3. Odchylná ujednání ve smlouvě, resp. smluvní dokumentaci, sjednaná mezi stranami mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky a smlouva se uzavírají v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 1. Zřízení služby KimchiClub členství, uzavření smlouvy a práva i povinnosti

 1. Objednatel má možnost zřídit si v internetovém obchodě tzv. KimchiClub členství (dále jen „KimchiClub členství“), a čerpat tak výhody s tímto členstvím spojené.

 2. Objednatelé mohou volit z následujících variant KimchiClub členství, a to konkrétně:
  2.1. Kimchi začátečník – s dobou trvání na 3 měsíce, zahrnující 3x dopravu zdarma, doručení, informace a příslušnou slevu;

  2.2. Kimchi pokročilý – s dobou trvání na 6 měsíců, zahrnující 6x dopravu zdarma, doručení, informace a příslušnou slevu;
  2.3. Kimchi mistr – s dobou trvání na 12 měsíců, zahrnující 12x dopravu zdarma, doručení, informace a příslušnou slevu.

 3. KimchiClub členství je zpoplatněno částkou, která je uvedena v internetovém obchodě u příslušných sad balení, a to včetně DPH. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek
 1. Členem KimchiClub se kupující stává automaticky již při objednání minimálně čtvrtletního odběru balení produktů v kategorii KimchiClub v internetovém obchodě. Každá varianta KimchiClub členství obsahuje určité výhody, které jsou vždy k nalezení v internetovém obchodě. Složení balení je možné měnit 14 dní před odesláním další dávky.

 2. U každé sady balení či u každého zboží je uvedeno označení zboží, jeho popis, složení a další parametry produktu, včetně ceny (a DPH).

 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží, když doprava v rámci KimchiClub členství je v určitém počtu, specifikovaného u každé varianty, zdarma.

 4. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře, a to těmito způsoby:
  a) prostřednictvím zákaznického účtu na základě předchozí registrace v internetovém obchodě;

  b) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace, což je možné pouze v eshopu/internetovém obchodě, ovšem v takovém případě nemůže kupující využít služeb KimchiClub členství, pokud se nezaregistruje.

 5. Při zadávání objednávky si kupující vybere druh balení zboží a variantu KimchiClub členství, když uvedené vloží do nákupního košíku v rámci internetového obchodu, a to kliknutím na tlačítko „Koupit“. Následně si kupující zvolí způsob doručení a platby, u nichž jsou uvedeny informace o nákladech spojených s dodáním zboží příslušným způsobem dodání a o nákladech spojených s určitým druhem platby.
 6. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko objednávky. Veškeré údaje, které kupující uvede v objednávce, jsou prodávajícím považovány za správné.

 7. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů zákazníků a že souhlasí se zásadami zpracování osobních údajů a obchodními podmínkami.
 8. Prodávající neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po obdržení objednávky, kupujícímu tuto objednávku potvrdí, a to na emailovou adresu, kterou kupující uvede ve své objednávce. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy a smlouva je tedy uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

 9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, a to dle množství zboží, výše kupní ceny apod., požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to i telefonicky.
 10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle prodávající kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku, která se považuje za nový návrh smlouvy. Smlouva je v tomto případě uzavřena, pokud kupující potvrdí přijetí nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu.
 12. Prodávající má právo odmítnout objednávku, a to hlavně pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 13. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 14. Prodávající si vyhrazuje právo po nezbytně nutnou dobu pozastavit možnost objednat KimchiClub členství novým objednatelům, pokud by zvýšení počtu objednatelů využívajících služeb KimchiClub členství mohlo vést ke zhoršení kvality poskytovaných služeb či výhod plynoucích z KimchiClub členství.

 15. Kupujícím je známo, že v případě zboží nabízeného prodávajícím se jedná především o potraviny, a je proto třeba dodržovat veškerá hygienická a další opatření a doporučení prodávajícího, aby nedošlo ke snížení kvality dodaného zboží. S ohledem na tuto skutečnost plní prodávající své povinnosti dle dotčených právních předpisů a zajišťuje označení a poskytuje přímo na svém internetovém obchodě zejména následující údaje:
  a) název potraviny;
  b) seznam složek;
  c) každou látku nebo pomocnou látku nebo odvozenou z látky či produktu uvedených na na příslušných seznamech, jako přílohách dotčených právních předpisů, způsobující alergie nebo nesnášenlivost, která byla použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále přítomna, byť v pozměněné podobě;
  d) množství určitých složek nebo skupin složek;
  e) čisté množství potraviny;
  f) datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti;
  g) zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití;
  h) jméno nebo obchodní název a adresu provozovatele potravinářského podniku;
  i) zemi původu nebo místo provenience v případech, kdy je to stanoveno;
  j) návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu bylo obtížné odpovídajícím způsobem použít;
  k) u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových skutečný obsah alkoholu v procentech objemových;
  l) výživové údaje.
 16. Jako výrobce, resp. distributor potravin prodávající dbá zejména (nikoliv výlučně) na tyto následující své povinnosti při uvádění potravin na trh přes internet (online) a zavazuje se:
  a) uvádět na trh bezpečné potraviny;
  b) splnit informační povinnosti („registrovat se“);
  c) identifikovat se (zveřejnit údaje o sobě např. v obchodních podmínkách nebo v kontaktech);
  d) respektovat práva spotřebitele;
  e) nepoužívat nekalé obchodní praktiky;
  f) poskytnout informace o prodávané potravině;
  g) dodržet zákonné požadavky na související reklamu;
  h) zajistit sledovatelnost nabízených potravin;
  i) dodržet hygienické požadavky při prodeji potravin;
  j) zajistit okamžité stažení nebezpečné potraviny z trhu.

 1. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace, když v takovém případě není veden jako člen KimchiClub.

 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (emailem) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek.

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady na dodání zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu buď jednorázovou platbou za konkrétní zboží, nebo prostřednictvím opakovaných plateb v rámci KimchiClub členství za podmínek níže stanovených, a to za využití následujících platebních metod:

a) bankovním převodem na základě faktury;

b) prostřednictvím Apple/Google/Microsoft Pay;

c) platební kartou online;

d) na dobírku hotovostní platbou při předání.

 1. Ak si zakúpite tovar v rámci členstva v KimchiClub, týmto povoľujete a súhlasíte s tým, aby vám predávajúci automaticky účtoval cenu tovaru na konci zvoleného fakturačného obdobia, pričom dĺžka fakturačného obdobia závisí od zvoleného typu členstva v KimchiClub, a s vaším súhlasom bude z vašej kreditnej karty stiahnutá suma v prospech predávajúceho. Ako kupujúci máte vždy právo zrušiť vyššie uvedené automatické inkaso v rámci webového rozhrania a nastaviť spôsob platby tak, aby ste ako kupujúci uskutočnili platby za ďalšie obdobie predĺženého členstva v KimchiClub vlastným aktívnym konaním.

 2. Aby mohol kupujúci využívať služby členstva KimchiClub, je povinný poskytnúť predávajúcemu aspoň jeden spôsob platby, ktorý umožňuje opakované platby. Kupujúci súhlasí s tým, že podpíše potrebné dokumenty a že bude mať v deň splatnosti dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie za službu členstva v KimchiClub prostredníctvom platobnej metódy podľa vlastného výberu.

 3. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade Služby členstva KimchiClub sa jeho platby vykonávajú automaticky až do ukončenia Služby členstva KimchiClub alebo zrušenia takýchto automatických platieb. Prvá platba za služby členstva KimchiClub sa uskutoční v období, v ktorom sa uzatvára zmluva. Následne sa platby za služby členstva KimchiClub uhradia v rámci dohodnutého intervalu členstva KimchiClub na začiatku ďalšieho intervalu členstva.

 4. Po každej automatickej platbe zašle predávajúci kupujúcemu e-mailom potvrdenie o platbe.

 5. Ak kupujúci nemá v deň splatnosti platby za členstvo v KimchiClub dostatok finančných prostriedkov, predávajúci zašle na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim e-mailovú správu "neúspešná platba" a pokúsi sa znovu čerpať finančné prostriedky na príslušnú platbu za členstvo v KimchiClub, a to najviac päť (5) krát.

 6. V prípade, že platba nebude uhradená včas, predávajúci je oprávnený okamžite pozastaviť alebo obmedziť dodávku tovaru. Predávajúci je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou, ak je platba v omeškaní viac ako pätnásť (15) dní.
 7. Kupujúci je oprávnený aktualizovať a meniť svoje platobné metódy. Predávajúci je tiež oprávnený aktualizovať tieto spôsoby platby kupujúceho na základe informácií poskytnutých poskytovateľom platobných služieb. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci môže po takejto aktualizácii pokračovať v inkase z príslušného spôsobu platby.

 8. Predávajúci nie je poskytovateľom a/alebo prevádzkovateľom žiadnej platobnej metódy. Zodpovednosť za priebeh transakcií nesie výlučne poskytovateľ platobných služieb pri každom spôsobe platby. Dostupnosť jednotlivých platobných metód sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia a platformy, z ktorej kupujúci k platobnej metóde pristupuje.
 9. V súvislosti s vyššie uvedeným Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že Predávajúci bude viesť evidenciu údajov o spôsobe platby Kupujúceho, vrátane súvisiacich potrebných náležitostí a administratívnych a technických detailov, pričom Predávajúci sa zároveň zaväzuje uchovávať tieto údaje zašifrované s dostatočnou ochranou proti zneužitiu, pričom Zmluvné strany s takýmto postupom výslovne súhlasia a zaväzujú sa urobiť všetko potrebné pre ochranu údajov Kupujúceho, za ktorú zodpovedá Predávajúci.

 10. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru. Balenie je pre všetky zásielky bezplatné.
 11. V prípade nadrozmerných zásielok môže byť k cene dopravy pripočítaný príplatok, o ktorom bude predávajúci kupujúceho informovať. Okrem toho môže byť preprava účtovaná podľa základných sadzieb v prípade špeciálnych ponúk, výpredajov a zliav. Skutočná hodnota nákladov na dopravu je vždy uvedená v nákupnom košíku pri výbere dopravcu a v potvrdení objednávky.

 12. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade platby prostredníctvom Apple (Stripe)/Google/Microsoft Pay, GoPay alebo iných vybraných služieb (podľa možností a ponuky predávajúceho) a platby kreditnou kartou online je kúpna cena splatná pri objednaní tovaru. V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je cena splatná do dvoch (2) dní od uzavretia zmluvy. V tomto prípade je dátum splatnosti uvedený aj na daňovom doklade/faktúre.
 13. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 14. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, s výjimkou případů, kdy prodávající určí s ohledem a charakter a další parametry objednávky. V takovém případě prodávající vystaví kupujícímu zálohový list.

 1. Dodání zboží

 1. Prodávající je dle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce či v doplnění objednávky a kupující je povinen převzít zboží při dodání.

 2. Místem plnění je adresa kupujícího uvedená ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo

 3. Dodávky veškerého zboží se řídí dodacími podmínkami.

 4. Prodávající se zavazuje dodávat zboží ve lhůtách určených ve smlouvě, případně ve lhůtách specifikovaných a odsouhlasených po uzavření smlouvy s kupujícím.

 5. V případě, že je objednávka kupujícího vázána na konkrétní událost, jako například Vánoce, narozeniny atd., musí tuto skutečnost kupující uvést do poznámky k objednávce, aby mohl prodávající kupujícího co nejdříve kontaktovat a zajistit včasné doručení.

 6. Doba doručení se prodlužuje o lhůtu potřebnou dopravcem k dodání zboží.

 7. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je povinen prodávající kupujícího neprodleně informovat. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

 8. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 9. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 11. Pokud kupující zvolí osobní odběr zboží, je možné si objednávku vyzvednout po předchozí telefonické dohodě, a to v prostorách provozovny, odběru objednaného zboží na adrese: Lidická 316/28 (areál ICEC) 664 51 Šlapanice. .

 12. Prodávající zajištuje či zprostředkuje dodání objednaného zboží, přičemž jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých dopravních služeb, s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti příslušného dopravce. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému nenese prodávající odpovědnost za opožděné dodání zboží.

 13. Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.

 14. Zásilka je obvykle doručena do druhého, resp. třetího dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

 1. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy / ode dne převzetí první dodávky zboží, neboť předmětem smlouvy je pravidelná opakovaná dodávka zboží.

 2. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, který je součástí těchto všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy zašle kupující na primárně emailovou adresu nebo na adresu sídla prodávajícího uvedenou v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

 3. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v odstavci VII.1 těchto všeobecných obchodních podmínek.

 4. Odstoupit od smlouvy však dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanského zákoníku“) nelze zejména v případech, kdy se jedná o zboží podléhající rychlé zkáze, Kupující dále nemůže odstoupit od smlouvy v případech, kdy bylo zboží upraveno dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, v případech, kdy byla předmětem dodávka zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Dojde-li ze strany kupujícího k rozbalení, či otevření obalu zboží, nelze již zboží vrátit a od smlouvy odstoupit.

 5. V případě odstoupení od smlouvy zašle nebo předá kupující prodávajícímu zboží, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, je prodávající povinen kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá a prodávající bude mít možnost provést kontroly, že nebyl dotčen obal zboží.

 7. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který je prodávajícím nabízen, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 8. Kupující, který odstoupil od smlouvy, vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, a v původním obalu. Kupující ale odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení ceny.

 9. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel přerušil výrobu nebo dovoz zboží, kupující nepřevzal předchozí objednávku nebo opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu. Prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího prostřednictvím jeho emailové adresy, aby se s ním dohodnul na dalším postupu (např. dodání jiného zboží apod.), a pokud prodávající a kupující nenaleznou náhradní řešení, vrátí prodávající kupujícímu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem.

 1. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

 2. Ke zboží vždy obdržíte daňový doklad, a to prostřednictvím emailu.

 3. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Dále že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá. Zároveň že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, a že zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 4. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího, zasílá zboží a činí další faktické úkony po předchozí telefonické, či emailové domluvě, resp. na adrese sídla prodávajícího uvedené v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek.

 6. V případě reklamace zboží, které se obtížně přepravuje, uplatní kupující práva z vadného plnění nejdříve emailem na emailovou adresu uvedenou v záhlaví, aby mohl být zvolen vhodný postup a zajištěna přeprava uvedeného zboží.

 7. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě se smlouvou (dále jen „rozpor se smlouvou“), a má tedy vady, má kupující právo na výměnu za nové zboží či může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. V určitých případech má kupující právo od smlouvy odstoupit, pokud má zboží podstatné vady, tedy takové vady, pro něž by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by o takových vadách věděl již před uzavřením smlouvy. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu se smlouvou věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil.

 8. K uplatnění vad je nutné předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu (kopii faktury) a popis vad, které produkt vykazuje. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

 9. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

 10. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

 11. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z nesprávného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Reklamaci nelze uplatnit, jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

 12. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

 13. Volbu způsobu reklamace má kupující.

 1. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 1. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email:adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů.

 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, forem, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 6. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením a účelem.

 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 8. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a může být kupujícímu zaslána elektronicky na základě vznesené žádosti.

 9. Znění všeobecných obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 10. Tyto obchodní podmínky nabývající účinnosti dnem 1. 3. 2021

V Brně dne 1. 3. 2021Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

NOPTASTE s.r.o.

IČ: 061 99 160

Lidická 316/28

664 51 Šlapanice

Email: info@kimchiclub.cz

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o dodávce zboží, dle specifikací níže:

Číslo objednávky:

Datum objednání:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Datum:

Podpis spotřebitele

(pokud zasíláno v listinné podobě)